សេចក្តីជូនដំណឹងអំពីការប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិត ចូលរៀនសម្រាប់វគ្គសិក្សាលើកទី១ ឆ្នាំសិក្សា២០១៩-២០២០