សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបោះឆ្នោតជ្រើសតាំង សភានិស្សិតសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា អាណត្តិទី១៦ឆ្នាំ២០២៣