កាលវិភាគប្រឡងបញ្ចប់វគ្គសិក្សា (ខេមរៈភាសា) សំរាប់វគ្គសិក្សាទី២ ៖ ចាប់ពីថ្ងៃទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ ថ្ងៃទី​៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ សម័យប្រឡង៖ ថ្ងៃទី​២៤ ដល់​ ថ្ងៃទី២៨ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩