សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការព្យួរការសិក្សាសម្រាប់វគ្គសិក្សាទី២ ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ថ្ងៃទី០៦ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៣ដល់ថ្ងៃទី០២ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២៣