សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការធ្វើបទបង្ហាញតម្រង់ទិសដើម្បី ត្រៀមប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សា (សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់)