បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនជាប់ជាស្ថាពរ អាហារូបករណ៍ពន្លកបញ្ញវន្ត សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង (ភាសាចិន) សម័យប្រឡង៖ ថ្ងៃទី០១ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣