អាហារូបករណ៍ សន្តិភាព ឆ្នាំ២០២២-២០២៦ ចំនួន ៥០០កន្លែង សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ វគ្គសិក្សាទី២ (Term II) ឆ្នាំសិក្សា ២០២១-២០២២