សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រឡងពាក់កណ្ដាល វគ្គសិក្សា នឹងការប្រឡងបញ្ចប់វគ្គសិក្សា សម្រាបថ្នាក់រៀនផ្ទាល់ និង ថ្នាក់តាមប្រព័ន្ធ អនឡាញសម្រាប់វគ្គសិក្សាទី៣ ឆ្នាំសិក្សា ២០២២-២០២៣ (ចំពោះនិស្សថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងបណ្ឌិត)