សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការបើកមហោស្រពសិល្បៈគំនូរ សិស្សានុសិស្សថ្នាក់មធ្យមសិក្សា ឆ្នាំ២០១៩