សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពី ការចុះឈោ្មះសិក្សាវគ្គទី២ ចាប់ផ្តើមសិក្សាពី ថ្ងៃទី០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ ដល់ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ឆ្នាំសិក្សា ២០២៣-២០២៤(កម្មវិធីសិក្សាជាខេមរភាសា)