សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសនិងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រលើកទី១៥ ឆ្នាំ២០១៩ របស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា