បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនប្រឡងអាហារូបករណ៍ពន្លក បញ្ញវន្តថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងភាសាចិន សម័យប្រឡងថ្ងៃពុធទី០១ខកុម្ភៈឆ្នាំ២០២៣ មណ្ឌលប្រឡង៖សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា