សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងពាកកណ្តាលវគ្គសិក្សាទី៣ ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩​(ចំពោះសាស្រ្តាចារ្យ)