សេចក្តីជូនដំណឹង ស្ដីពីការប្រឡងពាក់កណ្តាលវគ្គសិក្សា និងការប្រឡងបញ្ចប់វគ្គសិក្សា សម្រាប់ថ្នាក់រៀនផ្ទាល់នៅក្នុងថ្នាក់ និងថ្នាក់តាមប្រព័ន្ធអនឡាញ សម្រាប់វគ្គសិក្សាទី១ (A) ឆ្នាំសិក្សា ២០២២-២០២៣ (ចំពោះនិស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង បរិញ្ញាបត្រ បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងបណ្ឌិត)