សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍ ពន្លកបញ្ញវន្តឆ្នាំ២០២២-២០២៤ចំនួន៥០០កន្លែង សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង វគ្គសិក្សាទី២ (Term 2)ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣