សេចក្តីជូនដំណឹងការរៀបចំប្រឡងជ្រើសរើសនិស្សិត ចូលរៀនសម្រាប់កម្រិតបរិញ្ញាបត្រជំនាន់ទី១៩ Khmer-English)