សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្តល់ព័ត៍ទំនាក់ទំនងសម្រាប់ សកម្មភាពរៀននិងបង្រៀនតាមប្រព័ន្ធអេឡិចត្រូនិច នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា