សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការព្យួរការសិក្សាសម្រាប់វគ្គសិក្សាទី២ ថ្ងៃទី ០៤ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២៤ ដល់ ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០២៤ ឆ្នាំសិក្សា ២០២៣-២០២៤ (Khmer & English)