សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការចុះឈ្មោះសិក្សាវគ្គទី១ (A) ចាប់ផ្ដើមសិក្សាពី ថ្ងៃទី២៤ ខែតុលា ឆ្នាំ២០២២ ដល់ថ្ងៃទី១៩ ខែកុម្ភៈ ឆ្នាំ២០២៣ ឆ្នាំសិក្សា ២០២២-២០២៣ (កម្មវិធីសិក្សាជាខេមរភាសា)