សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រលើកទី១៨ ឆ្នាំ២០២២ របស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា