សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការជ្រើសរើសសមាជិកយុវជន កាកបាទក្រហមកម្ពុជាថ្មីប្រចាំសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា អាណត្តិទី៥ ឆ្នាំ២០២៣