សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការចុះឈ្មោះសិក្សាវគ្គទី១(A) ចាប់ផ្តើមសិក្សាពីថ្ងៃទី២៣ខែតុលាឆ្នាំ២០២៣ ដល់ថ្ងៃទី១៨ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២៤ឆ្នាំសិក្សា២០២៣-២០២៤ (កម្មវិធីសិក្សាជាខេមរភាសា)