សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការប្តូរជំនាញនិង/ឬ ប្តូរវេនសិក្សាសម្រាប់វគ្គសិក្សាទី៣ ថ្ងៃទី១៨ខែកក្កដាឆ្នាំ២០២២ដល់ថ្ងៃទី០៩ខែតុលាឆ្នាំ២០២២ ឆ្នាំសិក្សា២០២១ឥ២០២២