បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនជាប់ជាស្ថាពរប្រឡងអាហារូបករណ័ ពន្លកបញ្ញាវន្ត ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង​(K-Track)សម័យប្រឡង ថ្ងៃពុធទី០១ខែកុម្ភៈឆ្នាំ២០២៣ មណ្ឌលៈ សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា