សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការគោរពេលវេលា សម្រាប់សិស្ស-និស្សិតសាស្រ្តាចារ្យនិងបុគ្គលិក គ្រប់ថ្នាក់របស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា