សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សា របស់និស្សិតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់ដែលគ្រោង នឹងបញ្ចប់ការសិក្សា នៅខែមីនាឆ្នា២០២២