សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការពន្យាពេលប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សាថ្នាក់ បវិញ្ញាបត្រជំនាន់ទី១៥វគ្គទិ១ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជំនាន់ទី២៣វគ្គទិ១ និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ជំនាន់ទិ១១, ១៣, ១៤, ១៥, ១៦ និង១៦ឆ្នាំសិក្សា២០២០ឥ២០២១