សេចក្តីជូនដំណឹងស្ដីពីការផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍សន្តិភាព សម្តេចតេជោ ហ៊ុន សែន ឆ្នាំ២០២២-២០២៧ ចំនួន១០០០|កន្លែងសម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ វគ្គសិក្សាទី២ (Term2)ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣