ការផ្តល់ជូនអាហារូបករណ៍ពិសេសថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ សម្រាប់វគ្គសិក្សាទី១ឆ្នាំសិក្សា២០២២-២០២៣ ដាក់ពាក្យឥលូវនេះនឹងទទួលបានអាហារូបករណ៍ ពេញមួយចប់កម្មវិធីសិក្សា។