សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការប្ដូរជំនាញ និង/ឬ ប្ដូរវេនសិក្សាសម្រាប់វគ្គសិក្សាទី២ ថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ដល់ ថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២