សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការផ្តល់ជូនអាហាររូបករណ៏ ពន្លកបញ្ញាវន្តឆ្នាំ២០២២-២០២៤ចំនួន៥០០កន្លែង សំម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររងរគ្គសិក្សាទី៣ (Term III) ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២