សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការផ្តល់អាហារូបករណ៏ដោយសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា សម្រាប់ឆ្នាំសិក្សា២០១៨-២០១៩