សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការប្តូរវេនសិក្សា ឬ ជំនាញសិក្សា សម្រាប់វគ្គសិក្សាទី២៖ ថ្ងៃទី ០៤ ខែ មីនា ឆ្នាំ២០១៩ ដល់ ថ្ងៃទី៣០ ខែមិថុនា ឆ្នាំ២០១៩ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៨--២០១៩