បញ្ជីរាយនាមបេក្ខជនប្រឡងអាហារូបករណ៍សន្តិភាព សម្ដេចតេជោហ៊ុនសែនឆ្នាំ២០២២-២០២៧ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រភាសាចិន សម័យប្រឡងថ្ងៃពុធទី០១ខកុម្ភៈឆ្នាំ២០២៣ មណ្ឌលប្រឡង៖សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា