សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីស្ថានភាពជានិស្សិតសកម្មកំពុង សិក្សាថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ និងថ្នាក់បណ្ឌិត