សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការ ធ្វើបទបង្ហាញតម្រង់ទិសតាមអនឡាញសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សា(សម្រាប់ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និង ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់)