សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពីការប្រឡងបព្ចាប់វគ្គសិក្សាទី២ ឆ្នាំសិក្សា ២០១៨-២០១៩ (ចំពោះនិស្សិត)