សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រសាស្ត្រាចារ្យកិត្តិយសនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា ជូនបណ្ឌិត RIKHI THAKRAL