សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពី ការធ្វើការវាយតម្លៃការ បង្រៀនរបស់សាស្រ្តាចារ្យសម្រាប់វគ្គសិក្សាទី២ ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២