សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការលើកពេលរៀបចំពិធីប្រគល់ បណ្ណជ័យលាភីអាហារូបករណ៍ឆ្នាំ២០២២ លើកទី២