សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីការបំពេញបែបបទអាហារូបករណ៍របស់សិស្ស-និស្សិតអាហារូបករណ៍ (អាហារូបករណ៍ពេញថ្លៃសិក្សា) គ្រប់ឆ្នាំសិក្សា នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា