សេចក្តីជូនដំណឹង ស្តីពី ការប្រកាសទទួលស្គាល់នូវការរៀបចំកែសម្រួលរចនាសម្ព័ន្ធ មហាវិទ្យាល័យ សាលា វិទ្យាស្ថាន និងមជ្ឈមណ្ឌលនៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា