សេចក្ដីជូនដំណឹង ស្ដីពី ការចុះឈ្មោះសិក្សាវគ្គទី២ ✍️ចាប់ផ្ដើមសិក្សាពី ថ្ងៃទី០៧ ខែមីនា ឆ្នាំ២០២២ ដល់ថ្ងៃទី០៣ ខែកក្កដា ឆ្នាំ២០២២ ឆ្នាំសិក្សា២០២១-២០២២ (កម្មវិធីសិក្សាជាខេមរភាសា)