សេចក្តីជូនដំណឹង_ស្តីពី_ការធ្វើបទបង្ហាញតម្រង់ទិសកម្មវិធីបណ្ដុះបណ្ដាលថ្នាក់បរិញ្ញាបត្ររង និងថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ នៅសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា នៅថ្ងៃទី ១៤ និងទី ១៥ ខែកក្ដដា ឆ្នាំ២០២៣