សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្របណ្ឌិត កិត្តិយសនៃសាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជាជូន DATO'SRIPROF.DR.TAHIR និងពិធីប្រគល់បណ្ណអាហារូបករណ៍ របស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា