ការប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សារបស់និសិ្សតថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងបរិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់ទាំងអស់ ដែលគ្រោងនឹងបញ្ចប់ការសិក្សា នៅខែសីហា ឆ្នាំ២០២២