សេចក្តីជូនដំណឹងស្តីពីពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្រលើកទី១៦ និងពិធីប្រគល់សញ្ញាបត្របណ្ឌិតកិត្តិយសឥស្សរជន របស់សាកលវិទ្យាល័យកម្ពុជា