សេចក្ដីជូនដំណឹងស្ដីពីការលើកថ្ងៃប្រឡងពាក់កណ្ដាលវគ្គសិក្សាចំនួនមួយថ្ងៃសម្រាប់វេន ចន្ទ-សុក្រ