សេចក្តីជូនដំណឹង ការធ្វើបទបង្ហាញតម្រង់ទិសតាម អនឡានសម្រាប់ត្រៀមប្រឡងបញ្ចប់ការសិក្សារសម្រាប់ ថ្នាក់បរិញ្ញាបត្រ និងថ្នាក់បវិញ្ញាបត្រជាន់ខ្ពស់