នៅថ្ងៃទី១៤ ខែធ្នូ ឆ្នាំ២០១៨ ចាប់ពីម៉ោង ៨:០០នាទីព្រឹក នៅបន្ទប់លេខ ៥០២ ជាន់ទី៥